CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Introducció

Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació de productes i activitats (d’ara endavant, «Condicions») a través del lloc web melelremei.com, propietat de JOAN MARIA LLORENS MOLNÉ sota la marca comercial de MEL EL REMEI, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.

 

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel JOAN MARIA LLORENS MOLNÉ. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes. JOAN MARIA LLORENS MOLNÉ arxivarà el document electrònic on es formalitzi la compra i ho tindrà a disposició de l’USUARI per si aquest li ho sol·licita.

 

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
 • És una persona amb prou capacitat per
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi

 

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

 

El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes i activitats contractades per l’USUARI és JOAN MARIA LLORENS MOLNÉ, amb domicili social a Carrer Bisbe Barberà 3 – 434601 Alcover (Tarragona), NIF 39864502M i amb telèfon d’atenció al client 675125820.

 

I de l’altra, l’USUARI, accedint al lloc web mitjançant les seves dades personals, sobre les quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

 

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

 

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

 

Rectificació de les dades

Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades en el lloc web o en els documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu info@melelremei.com perquè JOAN MARIA LLORENS MOLNÉ els corregeixi el més aviat possible.

 

L’USUARI podrà mantenir actualitzades les seves dades accedint al seu compte d’usuari.

 

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als productes o activitats que ofereix el PRESTADOR, ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

 

L’USUARI es compromet a fer un ús diligent de les seves dades i a no posar-les a disposició de tercers, així com a informar el PRESTADOR de la pèrdua o robatori de les dades o del possible accés per un tercer no autoritzat, per tal que aquest pugui bloquejar-les immediatament.

 

Un cop ha accedit, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament i lliurament de
 3. Dret de
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de
 10. Forma de pagament, despeses i
 11. Procés de
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del
 13. Garanties i
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

 

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

 

2. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

 

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant TRANSPORT PROPI O EMPRESA DE MISSATGERIA, segons la destinació designada lliurement per l’USUARI.

 

L’USUARI pot triar la recollida directament a les instal·lacions del PRESTADOR.

 

L’enviament s’efectuarà un cop s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament de la comanda.

 

El termini d’entrega es comprèn entre 2 i 4 dies laborables, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. La data prevista d’enviament i lliurament es subministraran prèviament a la confirmació de la comanda.

 

Falta d’execució del contracte a distància

En cas de no poder executar el contracte perquè el producte o activitat contractat no estigui disponible en el termini previst, cal informar l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

 

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

 

L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de l’entrega.

 

El PRESTADOR respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament de la comanda, podent l’USUARI, mitjançant una simple declaració, exigir-li l’esmena d’aquesta manca de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. En qualsevol d’aquests supòsits l’USUARI podrà exigir, a més, la indemnització de danys i perjudicis, si escau.

 

L’USUARI tindrà dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del producte adquirit fins que el PRESTADOR compleixi amb les obligacions establertes en aquest contracte.

 

Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega.

 

3. DRET DE DESISTIMENT

Formulari de desistiment: https://melelremei.com/formulario-de-desistimiento/

 

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la subscripció del contracte de compravenda si fos una prestació d’un servei, per exercir el dret de desistiment, regulat a l’ article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en endavant RDL,1/2007. Si el PRESTADOR no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial, conforme a l’artícle 105 del RDL 1/2007.

 

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats a l’ article 103 del RDL 1/2007, i que es relacionen aquí

 

Cal comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, mitjançant un correu electrònic i aquets indicarà les opcions a seguir.

 

Un cop l’USUARI hagi rebut l’autorització per la devolució, haurà de fer arribar el producte al PRESTADOR, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de JOAN MARIA LLORENS MOLNÉ, Carrer Bisbe Barberà 3 – 434601 Alcover (Tarragona)

 

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible.

Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

 

Postal: JOAN MARIA LLORENS MOLNÉ

Carrer Bisbe Barberà 3 – 434601 Alcover (Tarragona)

Telèfon: 675125820

E-mail: info@melelremei.com

 

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

 

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

 

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

 

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació. L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

 

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

 

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de JOAN MARIA LLORENS MOLNÉ o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

 

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte o servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament o comunicació, manipulació o qualsevol altre servei addicional i annex al producte adquirit.

 

Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

 

Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

 

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

 

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR no comporta l’emissió d’una factura a no ser que la demani l’USUARI. Si es demana la factura aquesta s’envia per correu electrònic. amb la comanda se entrega un document d’entrega

 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 675125820 o a través del correu electrònic a l’adreça info@melelremei.com.

 

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus publicats a la botiga no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contrari.

 

Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, ja que es calculen pel pes dels productes i per l’adreça de l’entrega.

 

La tarifa màxima de transport (IVA inclòs) aplicada és la següent:

 

 • Península: 7 €
 • Comandes superiors a 130 €, despeses gratuïtes

 

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 

 • Bizzum
 • Transferència bancària
 • Contra reemborsament amb transport propi de mel el remei

 

L’USUARI pot utilitzar un cupó de descompte en el moment previ a la finalització de la compra en cas d’haver-lo rebut per part del PRESTADOR.

 

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

 

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, i que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

 

Està prohibida, en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

 

11. PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

 

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

 

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 

 1. Selecció dels productes
 2. Anar a la cistella
 3. Introduir les dades d’entrega i de facturació
 4. Seleccionar forma de pagament

 

Un cop processada la comanda, el sistema envia un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

 

Comandes (sol·licituds de compra)

Prèviament a la confirmació de la comanda es subministrarà informació sobre l’estat de la comanda i la data

d’enviament i/o lliurament aproximat.

 

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

 

El PRESTADOR pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, en la seva totalitat o en part, quan l’USUARI no compleixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest contracte o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques que siguin aplicables.

 

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

 

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, al què es pot accedir clicant aquí

 

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa expressament. Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es sotmetrà als jutjats i tribunals de el domicili de l’USUARI, al lloc de compliment de l’obligació o aquell en què es trobi el bé si aquest és immoble.